Näin toimii jätevedenpuhdistus IN-DRÄN'illä - FANN

Jätevesijärjestelmä

Näin IN-DRÄN toimii

Konseptimme perustuu joustavuuteen. Haluamme tarjota markkinoiden parhaan jätevesijärjestelmän asiakkaan toiveiden ja kiinteistön mukaisesti.

IN-DRÄN tehokkaaseen jätevedenpuhdistukseen

IN-DRÄN on imeytysjärjestelmä on kompaktimpi vaihtoehto perinteiselle imeytyskentälle ja lisäksi kustannustehokas ratkaisu. Järjestelmä on osoittanut toimivuutensa ympäri maailmaa 1970-luvun lopulta lähtien, ja se on ollut käytössä Ruotsissa vuodesta 1990.

Järjestelmän ainutlaatuisen rakenteen ansiosta se tarvitsee vain noin kolmasosan tavanomaisen imeytyskentän pinta-alasta. Suuria säästöjä tuo huomattavasti pienempi täyttömassojen tarve.

IN-DRÄN on myös ratkaisu ongelmakohteisiin, esimerkiksi jos tilaa on vähän, maasto on vaativaa, pohjaveden pinta korkealla, veden läpäisy maaperässä on huono tai vanha imeytyskenttä on tukkeutunut. Metsäisillä tonteilla tarvitsee kaataa vähemmän puita imeytyskentän rakentamiseksi.

Kokonaisjärjestelmämme kattavat tarpeet kolmeen talouteen asti. Suurempien järjestelmien toteuttaminen on luonnollisesti myös mahdollista, koska tuotteemme ovat helposti yhdistettävissä suurempia järjestelmiä varten, niissä käytämme IN-DRÄN Max ratkaisua.

Tällä hetkellä Ruotsissa, Suomessa ja useissa Euroopan maissa on käytössä yli 60 000 järjestelmää.

Tavanomainen imeytyskenttä

Imeytyskenttää voidaan verrata luonnon omaan puhdistusmenetelmään, joka on yleensä tehokkain paikallisessa jätevedenpuhdistuksessa.

Perinteinen imeytysjärjestelmä koostuu saostussäiliöstä (aiemmin käytetyn 3:n betonikaivon sijaan) ja jakokaivosta, jossa virtaama jaetaan kahteen jakoputkeen, jotka kulkevat pestyn sepelin sisällä varsinaisen imeytyskentän päällä. Saostussäiliö huolehtii jätevedessä olevista hiukkasista ja rasvasta ja suojaa siten imeytyskenttää tukkeutumiselta.

Saostussäiliö on tyhjennettävä säännöllisesti lietteen ylivuodon estämiseksi.

Jätevedessä olevat epäpuhtaudet muuntuvat ja vähenevät, kun imeytyspinnalle kasvaa bakteerifloora – biokerros. Kun ilmaa on saatavilla, myös patogeenit (sairauksia aiheuttavat mikrobit) puhdistuvat tehokkaasti. Jos imeytyspinta ylikuormittuu liiallisilla epäpuhtauksilla tai vedellä, puhdistusteho heikkenee ja pinta voi tukkeutua kokonaan, jolloin vesi ei pääse valumaan pois.

Järjestelmän alla oleva maa-aines toimii suodatus- ja viimeistelyvaiheena, jossa sitoutuu muun muassa fosforia. Jotta vesi valuisi alas maaperään, imeytyskentän koko on mukautettava aina maalajin mukaisesti. Helposti läpäisevä maaperä, kuten sora ja hiekka, vaatii vähiten pinta-alaa, kun taas tiheä maaperä, kuten savi, edellyttää laajaa pinta-alaa ja erityistä suunnittelua ja toteutusta.

Tavallisessa imeytyskentässä veden leviäminen koko järjestelmään ei riitä. Usein tapahtuu padottumista, jolloin puhdistustulos heikkenee ja lopulta aiheutuu tukkeutuminen.

Imeytys IN-DRÄN-moduulilla

IN-DRÄN korvaa pestystä sepelistä tehdyn jakokerroksen ja muodostaa noin kymmenen kertaa suuremman pinta-alan biokerroksen kasvua varten. Moduulin rakenne takaa, että bakteerifloora saa happea myös silloin, kun moduulissa tapahtuu padottumista.

Moduulin alla olevan imeytyspinnan huokoset eivät peity ja samalla niitä suojataan tukkeutumiselta. Veden jakautuminen imeytyspinnalle on myös tasaisempaa, millä on edullinen vaikutus puhdistustehoon. Edellä mainittujen ominaisuuksien yhteisvaikutus mahdollistaa imeytyskentän merkittävästi pienemmän pinta-alan.

Moduulit sijoitetaan vierekkäin riviin ja niiden päällä kulkee yksi jakoputki. Koko rivi peitetään kuitukankaalla ja täyttö tehdään olemassa olevilla maamassoilla. Jakokaivoa ei tarvita, koska järjestelmässä on useimmiten vain yksi rivi.

Tavanomaisesta imeytyskentästä poiketen IN-DRÄN-järjestelmän pituus on aina sama, maalajista riippumatta. Sen sijaan imeytyskentän leveys vaihtelee noin 0,6 metristä sorassa noin 5 metriin liejuisessa maassa.

Tavanomaisella imeytyskentällä toteutetun järjestelmän kustannukset vaihtelevat suuresti paikallisten olosuhteiden mukaan, kun taas IN-DRÄN-järjestelmän kustannukset vaihtelevat vain vähän. IN-DRÄN-järjestelmä voidaan rakentaa melkein minne tahansa.

IN-DRÄN-moduulit

IN-DRÄN-moduulissa laskostettu geotekstiili toimii biokerroksen kasvualustana. Geotekstiilin laskosten välissä on kestomuovinen tukirakenne, joka pitää kankaan pinnat sopivalla etäisyydellä toisistaan. Jätevesi valuu osastoihin, jotka ovat auki ylöspäin, kulkeutuu biokerroksen läpi ja siitä edelleen maaperään. Biokerros saa ilmaa toisista osastoista. IN-DRÄNin rakenne mahdollistaa biokerrokselle suuremman pinta-alan, mikä parantaa luotettavuutta tukkeutumista vastaan. Biokerros on ohuempi ja saa happea, vaikka moduulissa tapahtuisi padottumista.

Geotekstiili muodostaa biokerroksen alustan maanpinnan sijaan, mikä on parempi prosessin kannalta. Toisin kuin tavanomaisessa imeytyskentässä, imeytyspinta on suojattu hiukkasten aiheuttamalta tukkeutumiselta.

IN-DRÄN imee veden nopeammin maahan, mikä on hyödyllistä puhdistustuloksen kannalta, ja järjestelmä mitoitetaan pitkäaikaisen vastaanottokyvyn (LTAR) perusteella.

>Katso video IN-DRÄN-moduulin toiminnasta

IN-DRÄN Plus

IN-DRÄN Plus toimii, samoin kuin tavallinen IN-DRÄN, luonnon periaatteiden mukaisesti. IN-DRÄN Plus on täydellinen biosuodatin, joka korvaa imeytyskentän sora-/sepelikerroksen, koska sininen laatikko sisältää esikäsitellyn soramateriaalin. IN-DRÄN Plus -moduulin alle asennetaan IN-DRÄN-matto, joka toimii tehdastekoisena jakokerroksena siten, että vesi pääsee imeytymään maahan. IN-DRÄN Plus -moduulien ja niihin liittyvän maton ansiosta tontille ei tarvitse kuljettaa kuutiokaupalla soraa, mikä helpottaa työtä huomattavasti ja alentaa kustannuksia. IN-DRÄN Plus voidaan asentaa, kun LTAR-arvo on 15.

Ilmastoälykäs puhdistus kolmessa vaiheessa

  • 1. Mekaaninen puhdistusvaihe

  • – nestemäiset ja laskeutuvat hiukkaset erotetaan saostussäiliössä. Saostussäiliö tyhjennetään yleensä kerran vuodessa.

 
  • 2. Biologinen puhdistusvaihe

  • – maapuhdistamossa poistetaan orgaaninen aines, typpi ja osa fosforista.

 
  • 3. Kemiallinen puhdistusvaihe

  • – kaiken fosforin poisto. Fosfori sidotaan saostussäiliössä olevaan saostusaineeseen tai fosforiloukun kalkkimateriaaliin maapuhdistamon jälkeen.

 

Suodatuskenttä

Puhdistus suodatuskentässä perustuu samaan periaatteeseen kuin imeytyskentässä, mutta puhdistettu vesi poistetaan tässä purkuputken kautta. Jos maaperä on esimerkiksi tiivistä savea, se ei pysty vastaanottamaan kaikkea vettä, vaan kenttä on varustettava purkuputkella. Purkuputki johdetaan yleensä avo-ojaan, mutta joskus myös salaojaan tai muuhun sopivaan paikkaan.

IN-DRÄN’iä käytetään yleensä vaakasuorina suodatuskenttinä, joiden pinta-ala on melko suuri, jotta imeytyminen olisi mahdollisimman tehokasta ja puhdistuminen varmempaa. Näissä suodatuskentissä ei tarvita paljon korkeutta ja ne voivat olla suositeltavampia erityisesti silloin, kun pohjaveden pinta on lähellä tai etäisyys kallioon on pieni. Useimmissa tapauksissa purkuputkeen asti tulee hyvin pieni määrä vettä.

Joissakin tapauksissa tiivis suodatuskenttä on paras ratkaisu, esimerkiksi jos ainoa mahdollinen sijainti on lähellä käyttövesikaivoja. Käyttövesikaivojen saastumisriskin minimoimiseksi suodatuskentän pohjalle tehdään vesitiivis sulkukerros ja kaikki vesi johdetaan turvallisempaan paikkaan. Sulkukerrosta käytettäessä IN-DRÄN-moduulien alle on asennettava ylimääräinen tuuletusputki, jotta biokerrokseen saadaan riittävästi happea, koska sulkukerros estää hapen siirtymisen maasta suodatuskenttään. Rehevöitymiselle alttiilla alueilla suodatuskenttää voidaan täydentää fosforiloukulla kentän jälkeen. Fosfori voidaan myös saostaa ennen kenttää käyttämällä fosforin saostusyksikköä (asennetaan sisätiloihin) ja saostusainetta.

IN-DRÄN Biosuodatin – tehdasvalmisteinen maasuodatin

IN-DRÄN Biosuodatin 5:n myötä koko biologinen puhdistusprosessi voidaan rakentaa säiliöön ja suodatuskentän pinta-ala on vain 3 m2 (lisätietoja IN-DRÄN Biosuodattimesta löytyy kohdasta Tuotteet)!